พระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์

ณ ศาลาหลวงตาฯ ปี 2560

1.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วันที่ 13 ม.ค. 60

2.หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วันที่ 13 ม.ค. 60

3.หลวงตาสมหมาย อัตมโน วันที่ 22 ก.พ. 60

4.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 22 ก.พ. 60

5.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 23 ก.พ. 60 เช้า

6.หลวงปู่อ้ม สุขกาโม เช้าวันที่ 4 มี.ค. 60

7.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 16 มี.ค. 60

8.หลวงตาประสาทศิลป์อภิวัณโณ วันที่ 16 มี.ค. 60

9.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 17 มี.ค. 60

10.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 28 เม.ย. 60

11.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29 เม.ย. 60 เช้า

12.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 5 พ.ค. 60

13.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 29 พ.ค. 60

14.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 22 มิ.ย. 60

15.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วันที่ 1 ก.ค. 60

16.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 28 ก.ค. 60

17.หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วันที่ 4 ส.ค. 60

18.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 30 ส.ค. 60

19.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 29 ก.ย. 60

20.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 25 ต.ค. 60

21.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วันที่ 20 พ.ย. 60

22.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 29 พ.ย. 60

23.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 29 พ.ย. 60 เช้า

24.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 21 ธ.ค. 60

25.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 21 ธ.ค. 60

25.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 22 ธ.ค. 60

พระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์

ณ ศาลาหลวงตาฯ ปี 2561

1.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วันที่ 6 ม.ค. 61

2.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วันที่ 6 ม.ค. 61

3.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 19 ก.พ. 61

4.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29 มี.ค. 61

5.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วันที่ 20 เม.ย. 61

6.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 11 พ.ค. 61

7.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน สนทนาธรรม 11 พ.ค. 61

8.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เช้าวันที่ 12 พ.ค. 61

9.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 12 มิ.ย. 61

10.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 14 มิ.ย. 61

11.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 15 มิ.ย. 61 (เช้า)

12.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 20 ก.ค 61

13.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 21 ก.ค. 61 (เช้า)

14.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 17 ส.ค. 61

15.หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร วันที่ 17 ส.ค. 61

16.หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร สนทนาธรรมกับญาติโยม 17 ส.ค. 61

17.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 7 ก.ย. 61

18.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 28 ก.ย. 61

19.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ สนทนาธรรม วันที่ 28 ก.ย. 61

20.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ เช้าวันที่ 29 ก.ย. 61

21.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วันที่ 9 ต.ค. 61

22.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต เช้าวันที่ 10 ต.ค. 61

23.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29 พ.ย. 61

24.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 30 พ.ย. 61

24.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 28 ธ.ค. 61

พระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์

ณ ศาลาหลวงตาฯ ปี 2562

01.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วันที่ 12 ม.ค. 2562

02.หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วันที่ 12 ม.ค. 2562

03.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 22 ก.พ. 2562

04.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 23 ก.พ. 2562

05.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วันที่ 24 มี.ค. 62

06.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 25 มี.ค. 62 เช้า

07.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 26 มี.ค. 62

08.พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ 8 เม.ย. 62

09.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 28 เม.ย. 2562

10.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เย็น วันที่ 28 พ.ค. 62

11.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เช้า วันที่ 29 พ.ค. 62

12.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 26 ก.ค. 62

13.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 27 ก.ค. 62

14.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 27 ส.ค. 62

15.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 28 ส.ค. 62 

16.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 20 ก.ย. 62 

17.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 29 ต.ค. 62

18.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 30 ต.ค. 62 

19.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 21 พ.ย. 62 

20.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 22 พ.ย. 62 

21.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 24 ธ.ค. 62 

22.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 25 ธ.ค. 62